Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad vo Veľkom Krtíši Erb -  Veľký Krtíš

Vzory tlačív


Lesné hospodárstvo

31/03/11 Žiadosť o vykonanie skúšky člena Lesnej stráže

31/03/11 Návrh na ustanovenie za člena lesnej stráže

31/03/11 Splnomocnenie vlastníkov lesných pozemkov

31/03/11 Prehľad o spracovaní kalamity - polročné hlásenie

20/07/11 Drobenie lesného pozemku

20/07/11 Vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov

09/10/12 Nesúlad druhu pozemku podľa údajov KN a skutočnosti

20/07/11 Záväzné stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa

11/01/13 Evidenčné výkazy lesnej hospodárskej evidencie

Poľovníctvo

11/10/13 Prehľad stavu zveri k 31. marcu

11/10/13 Plán spoločných poľovačiek na poľovnícku sezóbu

11/10/13 Priebežné hlásenie lovu zveri

16/02/12 Evidencia vydaných a použitých značiek na označovanie zveri

16/02/12 Evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov

21/03/11 Tabuľky na hodnotenie trofejí

11/10/13 Plán starostlivosti o zver na poľovnícku sezónu

11/10/13 Návrh na registráciu poľovníckej organizácie

11/10/13 Ročný plán chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu

22/03/11 Evidencia poľovných lístkov pre cudzincov

11/10/13 Plán chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónu

15/04/13 Sprievodka na KMO

11/10/13 Záznam o love zveri, nájdenej uhynutej zveri, použitých značkách a použití diviny

Pozemkové spoločenstvá

30/03/11 Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra PS

30/03/11 Návrh na zápis do registra Pozemkových spoločenstiev