Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Banská Bystrica

Vzory tlačív


Lesné hospodárstvo

09/07/07 Prehľad o spracovaní kalamity - polročné hlásenie

17/07/07 Žiadosť o vykonanie skúšky pre člena lesnej stráže

Pozemkové spoločenstvá

20/06/07 Pokyny a vzory na zápis pozem. spoločenstva bez právnej subjektivity
01 Náležitosti na registráciu pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity

20/06/07 Pokyny a vzory na zápis pozem. spoločenstva bez právnej subjektivity
02 Vzor - Oznámenie o vzniku pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity (Vzor je možné stiahnuť do počítača, vpisovať do neho údaje, vytlačiť a predložiť na tunajší úrad spolu s ostatnými dokladmi.)

20/06/07 Pokyny a vzory na zápis pozem. spoločenstva bez právnej subjektivity
03 Vzor A. - Zoznam spoločníkov (pozem. spol. bez právnej subjektivity) (Vzor je možné stiahnuť do počítača, vpisovať do neho údaje, vytlačiť a predložiť na tunajší úrad ako prílohu k oznámeniu o vzniku pozemkového spoločenstva.)

20/06/07 Pokyny a vzory na zápis pozem. spoločenstva bez právnej subjektivity
04 Vzor B. - Zoznam spoločníkov (pozem. spol. bez právnej subjektivity) (Vzor je možné stiahnuť do počítača, vpisovať do neho údaje, vytlačiť a predložiť na tunajší úrad ako prílohu k oznámeniu o vzniku pozemkového spoločenstva.)

20/06/07 Pokyny a vzory na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
05 Náležitosti na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou . Správny poplatok 65 € (Zákon č. 286/2012)

20/06/07 Pokyny a vzory na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
06 Vzor - Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev (Vzor je možné stiahnuť do počítača, vpisovať do neho údaje, vytlačiť a predložiť na tunajší úrad spolu s ostatnými dokladmi.)

20/06/07 Pokyny a vzory na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
07 Vzor - Zmluva o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

20/06/07 Pokyny a vzory na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
08 Vzor C. - Zoznam členov (pozem. spol. s právnou subjektivitou) (Vzor je možné stiahnuť do počítača, vpisovať do neho údaje, vytlačiť a predložiť na tunajší úrad ako prílohu k návrhu na registráciu pozemkového spoločenstva.)

20/06/07 Pokyny a vzory na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
09 Vzor D. - Zoznam členov (pozem. spol. s právnou subjektivitou) (Vzor je možné stiahnuť do počítača, vpisovať do neho údaje, vytlačiť a predložiť na tunajší úrad ako prílohu k návrhu na registráciu pozemkového spoločenstva.)

20/06/07 Pokyny a vzory na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
10 Pokyn pre prideľovanie IČO pozemkovým spoločenstvám s právnou subjektivitou

20/06/07 Pokyny a vzory na zmenu údajov v registri pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
11 Náležitosti na zápis zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev, správny poplatok kolok v hodnote 65 €

21/06/07 Pokyny a vzory na zmenu údajov v registri pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
12 Vzor - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev (Vzor je možné stiahnuť do počítača, vpisovať do neho údaje, vytlačiť a predložiť na tunajší úrad spolu s ostatnými dokladmi.) Správny poplatok 65 € (Zákon č. 286/2012)

29/10/09 Výpis z registra pozemkových spoločenstiev - žiadosť
Správny poplatok 5 € (Zákon č. 286/2012)