Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad Erb - Obvodný lesný úrad Bratislava

Verejné obstarávanie

12/09/13 Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na predmet obstarania „Osobné motorové vozidlo“
Po vyhodnotení verejného obstarávania na predmet obstarania „Osobné motorové vozidlo“ verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky na obstaranie osobného motorového vozidla v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a bola predložená len jedna ponuka.