Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Revúcej Erb -  Revúca

Oznamy

19/06/13 Tabuľka členov pozemkového spoločenstva
Zoznam členov PS podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
olu
15/05/13 Pokyny na podávanie žiadostí - zoznam príloh
Podávanie žiadostí na úseku lesného hospodárstva
olu
10/05/13 Zoznam užívateľov PR
Užívatelia poľovných revírov v okrese Revúca
olu
10/05/13 Kontaktné údaje o užívateľoch PR v okrese Revúca
Adresy štatutárnych zástupcov užívateľov PR
olu
03/05/13 Rozhodnutie č. 299/2013-3 z 03.05.2013 - nepoverenie ochr. poľovníctva PR Malá Vieska
Rozhodnutie o nepoverení ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver PZ Malá Vieska v poľovnom revíri Malá Vieska.
OLÚ Revúca
15/04/13 Rozhodnutie č. 250/2011-7 z 15.04.2013 - zastavenie konania PR Dolný Gemer
Rozhodnutie o zastavení konania - spoločný PR Dolný Gemer podľa § 4 z.č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znp.
OLÚ Revúca
06/12/12 Rozhodnutie č. 318/2012-2 z 6.12.2012 o nepoverení ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver - PR Šivetice
Rozhodnutie č. 318/2012-2 zo dňa 06.12.2012 o nepoverení PZ Muteň Šivetice, ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver v poľovnom revíri Šivetice.
olura
04/12/12 Rozhodnutie č. 338/2012-2 z 4.12.202 o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver- PR Gem. Teplice
Rozhodnutie č. 338/2012-2 zo dňa 04.12.2012 o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver pre PO PM Gemerské Teplice v poľovnom revíri Gemerské Teplice
olura
07/09/12 Rozhodnutie 282/2012-4 z 20.08.2012 - o zmene hranice PR Dlhá hora Kameňany
R.č. 282/2011-4 zo dňa 20.08.2012
OLÚ Revúca
09/08/12 Rozhodnutie č. 252/2008-40 zo dňa 07.08.2012 - neuznaný PR Dolný Gemer
Rozhodnutie o neuznaní PR Dolný Gemer
OLÚ Revúca
07/05/10 Sadzobník úhrad nákladov- zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám
OLU
03/06/13 Oznam pre pozemkové spoločenstvá
Súhrn povinností pre pozemkové spoločenstvá vyplývajúce zo zákona č. 97/2013 Z.z.
olu
09/05/13 Zmluva o založení PS - vzor
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou
olu
06/03/13 Kritéria chovnosti SX
Kritéria chovnosti poľ. oblasť SX
olura
06/12/12 Rozhodnutie č. 337/2012-2 z 6.12.2012 o nepoverení ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver - PR Gem. Teplice
Rozhodnutie č. 337/2012-2 zo dňa 06.12.2012 o nepoverení PZ Gemerské Teplice, ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver v poľovnom revíri Gemerské Teplice.
olura
04/12/12 Rozhodnutie č. 334/2012-2 z 4.12.2012 o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver - PR Šivetice
Rozhodnutie č. 334/2012-2 zo dňa 04.12.2012 o poverení ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver PO PM Šivetice
olu
07/05/10 Sadzobník správnych poplatkov
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
OLU
13/03/09 Odborný lesný hospodár
Zoznam OLH v okrese Revúca
MP SR
13/03/09 Dotácie - pokyny
Pokyny pre žiadateľov o dotáciu
MP SR