Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Banská Bystrica

Oznamy

30/01/13 Správne poplatky k 11.9.2012
Zmenené správne poplatky k dokumentom pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou
15/01/13 Oznámenie o zmene štruktúry a pôsobnosti orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva
Zmeny v štruktúre a pôsobnosti orgánov ŠS LHaP
22/08/11 Ako postupovať pri uplatnení si náhrady škôd na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch
Náhrada škôd
OLU BB
16/10/09 LESNÉ HOSPODÁRSTVO - Rozhodnutie MP SR č. 3707/2009-710 zo dňa 5. 10. 2009 na ochranu lesných pozemkov so zastúpením smreka
MP SR vydalo rozhodnutie s cieľom zabránenia zhoršovaniu stavu lesných porastov so zastúpením smreka následkom pôsobenia škodlivých činiteľov.
21/06/07 Pozemkové spoločenstvá
POKYNY - Podanie oznámenia o vzniku pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity. (Vzor tlačiva oznámenia ako aj vzory príloh sú v časti "Vzory tlačív".)
21/06/07 Pozemkové spoločenstvá
POKYNY - Podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou. (Vzor tlačiva návrhu je v časti "Vzory tlačív".)
21/06/07 Pozemkové spoločenstvá
POKYNY - Podanie návrhu na registráciu pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. (Vzor tlačiva návrhu ako aj vzory príloh sú v časti "Vzory tlačív".)