Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Banská Bystrica

KOMPETENCIE ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A POĽOVNÍCTVA

I. Kompetencie podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Obvodný lesný úrad

(1) Obvodný lesný úrad je prvostupňovým orgánom a rozhoduje v konaniach o
a) vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom (§ 3 ods. 2),
b) vyňatí a obmedzení využívania (§ 5),
c) výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
d) drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou ako 10000 m2 (§ 11),
e) povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4) a na zabezpečenie lesného porastu (§ 20 ods. 6),
f) schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 6),
g) používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
h) využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
i) uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
j) uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4],
k) povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
l) uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
m) uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
n) súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 6 písm. b)],
o) určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva a jeho zrušení (§ 49 ods. 5),
p) priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65).

(2) Obvodný lesný úrad ďalej
a) vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4 ods. 1),
b) dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d) dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (§ 10 ods. 2),
e) vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
f) vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4),
g) obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
h) vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),
i) ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže (§ 52),
j) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu, 87a)
k) vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
l) spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov, 30)
m) plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 65),
n) vydáva záväzné stanovisko (§ 7a).

Obvodný lesný úrad v sídle kraja

(1) Obvodný lesný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol obvodný lesný úrad.
(2) Obvodný lesný úrad v sídle kraja
a) vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti, riadi obvodné lesné úrady a dozerá na výkon ich činnosti,
b) dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 6 ods. 2),
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
d) vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),
e) schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),
f) ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
g) vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
h) schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),
i) určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),
j) vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy a jeho schvaľovaním na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. 2 a schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. 13,
k) rozhoduje o zmene programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2),
l) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára a o vyčiarknutí z registra hospodárov (§ 47),
m) vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
n) dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
o) plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).

II. Kompetencie obvodných a obvodných lesných úradov v sídle kraja na úseku štátnej správy poľovníctva (zákon 274/2009 Zb. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Obvodný lesný úrad

1) Obvodný lesný úrad rozhoduje v prvom stupni o
a) uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku podľa § 3, 4, 6, 7, 9 a 10,
b) vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu,
c) poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13,
d) o zániku zmluvy podľa § 17 ods. 1 písm. h),
e) nariadení prikrmovania podľa § 26,
f) zabezpečení plnení plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch podľa § 56,
g) povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje vykonaním lovu osoby podľa § 56,
h) zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru podľa § 75,
i) prejednáva priestupky podľa § 76 a ukladá pokuty za správne delikty podľa § 78.

(2) Obvodný lesný úrad ďalej
a) zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu podľa § 8,
b) eviduje zmluvu a vedie register zmlúv podľa § 16,
c) eviduje zmluvu vlastníkov podľa § 12 a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy podľa § 17,
d) zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje štatút chovateľskej rady podľa § 18,
e) vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára podľa § 19,
f) vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru podľa § 22,
g) vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže podľa § 27, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu podľa § 28,
h) schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
i) schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
j) kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov podľa § 30,
k) spolupracuje s obvodnou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára, organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. b),
l) navrhuje komore odobratie poľovného lístka podľa § 51,
m) povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri podľa § 56 ods. 1,
n) povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov podľa § 56 ods. 4,
o) schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania podľa § 58 ods. 4,
p) povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého podľa § 58 ods. 6,
q) vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
r) vykonáva štátny dozor v poľovníctve podľa § 75.

Obvodný lesný úrad v sídle kraja

a) vykonáva štátnu správu poľovníctva v rámci svojej územnej pôsobnosti,
b) riadi poľovníctvo v kraji,
c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol obvodný lesný úrad,
d) zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút podľa § 18,
e) určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,
f) zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach podľa § 30,
g) kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 30, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne podľa § 30,
h) vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. b),
i) organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. c),
j) schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov podľa § 18,
k) vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
l) vykonáva štátny dozor v poľovníctve § 75,
m) vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia podľa § 75,
n) predkladá ministerstvu návrh na kvótu lovu vlka dravého

III. Kompetencie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vyplývajúce zo zákona č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov (LRM)

Obvodný lesný úrad

a) rozhoduje o zriadení alebo zrušení zdroja reprodukčného materiálu,
b) určuje ochrannú lehotu na ťažbu v uznaných zdrojoch,
c) vedie evidenciu zdrojov reprodukčného materiálu vo svojej pôsobnosti,
d) vykonáva dozor podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu k lesnému reprodukčnému materiálu,
e) ukladá osobitné opatrenia podľa § 30 ods. 2 a pokuty podľa § 31 zákona o LRM

Obvodný lesný úrad v sídle kraja

a) riadi a kontroluje činnosť obvodného lesného úradu na úseku reprodukčného materiálu a jeho zdrojov,
b) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni obvodný lesný úrad,
c) vykonáva dozor podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu k lesnému reprodukčnému materiálu,

IV. Kompetencie podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Obvodné lesné úrady konajú vo veci zápisu a zmien pozemkových spoločenstiev a vedú registre pozemkových spoločenstiev.

Obvodné lesné úrady v sídle kraja sú odvolacími orgánmi vo veciach zápisu a zmien pozemkových spoločenstiev, o ktorých rozhodli obvodné lesné úrady.

V. Konkretizácia spolupráce obvodných lesných úradov s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov (podľa § 60 ods. 2 písm. l) zákona o lesoch v znení neskorších predpisov).

Obvodné lesné úrady spolupracujú s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,
- ktoré sú poskytované Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 - 2013
- a v rámci nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.

A. Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 - 2013

Obvodné lesné úrady v rámci tejto činnosti najmä:

  • vydávajú potvrdenia o obhospodarovaní lesa,
  • vydávajú výpisy z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou
  • vydávajú potvrdenia územne príslušného obvodného lesného úradu, o obhospodarovaní lesných pozemkov v súlade s lesným hospodárskym plánom,
  • vydávajú stanovisko územne príslušného obvodného lesného úradu k projektom ostatných ozdravných opatrení (mimo lesov poškodených imisiami) a ostatných lesníckych činností,
  • vydávajú potvrdenie, že projekt ozdravných opatrení sa realizuje v lesoch v ktorých je zastúpenie smreka vyššie ako 50 %,
  • vydávajú potvrdenie o živelnej pohrome v lesoch žiadateľa.

B. Nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov

Obvodné lesné úrady v rámci tejto činnosti najmä:

  • vydávajú potvrdenia, že zastúpenie smreka v jednotlivých jednotkách priestorového rozdelenia lesa (JPRL), ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu je vyššie ako 51%,
  • vydávajú potvrdenie, že žiadateľ si plní povinnosti na úseku výchovy lesa § 21 zákona o lesoch v znení neskorších predpisov a ochrany lesa § 28 zákona o lesoch v znení neskorších predpisov,
  • vydávajú potvrdenia, že v predmetných JPRL bolo žiadateľom v lesnej hospodárskej evidencii vykázané poškodenie biotickými abiotickými a antropogénnymi škodlivými prírodnými činiteľmi.