Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Lučenci Erb -  Lučenec

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev
« Späť

Čo je register pozemkových spoločenstiev?
Register pozemkových spoločenstiev je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa pozemkových spoločenstiev.

Kto je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev?
Do registra pozemkových spoločenstiev sa povinne zapisujú pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa § 11 zákona č. 181/ 1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Aké údaje obsahuje úradný výpis z registra pozemkových spoločenstiev?
Výpis z registra pozemkových spoločenstiev obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Úradný výpis obsahuje:

  • názov spoločenstva
  • sídlo spoločenstva
  • orgány spoločenstva s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu a rodného čísla členov týchto orgánov
  • spôsob konania za spoločenstvo
  • dátum zápisu spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev

Výpisy z registra pozemkových spoločenstiev na internetovej stránke:
Hlavný význam registra pozemkových spoločenstiev na internete je poskytovanie informatívnych výpisov jednotlivých spoločenstiev zapísaných v tomto registri. Forma a obsah výpisu na internete nie je úplne identická s úradne platným výpisom a tento výpis nie je právne použiteľný! Najdôležitejší rozdiel je v tom, že výpisy na internete nemusia byť v danom čase aktuálne a neuvádzajú rodné čísla osôb. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný obvodný lesný úrad.

Súčasný výpis na internete je úplným výpisom. Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločenstve nachádzajúce sa v databáze registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Výpis na internete obsahuje len údaje, ktoré sú vedené v registri ku dňu vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na internetovej stránke.

Pozemkové spoločenstvo sa v registri vyhľadáva podľa názvu uvedeného v názve súboru.

Ako môžem získať právne použiteľný výpis z registra pozemkových spoločenstiev?
Ak máte záujem o výpis, ktorý je verejnou listinou, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o výpis na obvodný lesný úrad, ktorý registruje príslušné pozemkové spoločenstvo.

Kto vedie register pozemkových spoločenstiev?
Pozemkové spoločenstvá registrujú obvodné lesné úrady na základe príslušnosti. Príslušným je ten obvodný lesný úrad, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti pozemkového spoločenstva.

Kto môže požiadať o výpis z registra pozemkových spoločenstiev?
Verejný charakter registra pozemkových spoločenstiev oprávňuje každého, aby požiadal príslušný obvodný lesný úrad o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Treba za úradný výpis platiť?
Za vyhotovenie a vydanie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev sa vyberá správny poplatok kolkovou známkou ( resp. známkami ) v hodnote 100 Sk.