Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad v Prešove, odbor lesného hospodárstva a poľovníctva Erb -  Prešov

Kontakt

Prešov
Masarykova 10
081 64 Prešov
Tel.: 051/7485960-3
Mobilný telefón: 0911 218332
E-mail: olp.po@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Milan Guľa (Riaditeľ odboru lesného hospodárstva a poľovníctva)
Tel.: 051/7485962
Mobilný telefón: 0911 218 332
E-mail: milan.gula.lsp@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: poľovníctvo, poľovnícka stráž, disciplinárne previnenia na úseku poľovníctva, lesná stráž, náhodné ťažby, dozor v lesnom hospodárstve a v poľovníctve
Ing. Ján Lelko (Samostatný radca)
Tel.: 051/7485961
E-mail: jan.lelko.lpo@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: ochrana lesných pozemkov, výnimky zo zakázaných činností v lesoch a na lesných pozemkoch, priestupky na úseku lesného hospodárstva, dozor v lesnom hospodárstve a v poľovníctve
Ing. Andrej Filip (Samostatný radca)
Tel.: 051/7485963
E-mail: andrej.filip.lpo@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: Pozemkové spoločenstvá (registrácia, zmeny), semenné zdroje (včítane evidencie), dozor v lesnom hospodárstve a v poľovníctve
Ing. Peter Žula (Samostatný radca)
Tel.: 051 7485960
E-mail: peter.zula.lpo@3s.land.gov.sk
Pracovná náplň: Samostatné ucelené odborné čínnosti na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva, registrácií pozemkových spoločenstiev a lesného reprodukčného materiálu na úrovni obvodu. Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania. Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly a dozoru.